Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (37)
Celebracja aktu małżeńskiego (45)
Miłość ludzka w planie Boga (69)
Czystość przedmałżeńska (15)
Płodność i planowanie dzieci (36)
Początek życia ludzkiego (10)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (18)
Inicjacja, gra wstępna (33)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (12)
Leczenie niepłodności (11)
Wstrzemięźliwość seksualna (42)
Poronienie (4)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (67)
Masturbacja (15)
Pornografia (13)
Seksoholizm (9)
Środki antykoncepcyjne (29)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (54)
Podejście do grzechów seksualnych (57)
Historia i nowoczesność (35)
Stereotypy (51)
Zdrada (11)
Historie z życia (43)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Osobowość małżonków stosujących NPR

Poszukiwania różnic w osobowości małżonków żyjących zgodnie z zasadami NPR i małżonków stosujących antykoncepcję są w literaturze znikome i nie dają jednolitego obrazu. Stwierdzenie różnic zależy np. od rodzaju badanych wymiarów osobowości, zastosowanej metody oraz cech grupy badanej. W badaniach psychoanalitycznych kobiet stosujących antykoncepcję zaobserwowano obawy przed utratą istotnych cech osobowości, nasilające się nawet do stanów psychotycznych, lęk przed odpowiedzialnością i całkowitym wyeliminowaniem płodności, przed kastracją, rakiem, poczucie zubożenia przeżyć seksualnych, oziębłość, neurotyczne poczucie winy i rozterki religijne (za: Plata, 1979).

 

W badaniach prowadzonych w Bonn, a obejmujących grupę 258 użytkowników NPR nie uzyskano wyników wskazujących na różnice w ich osobowości (zarówno kobiet jak i mężczyzn) w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono, że pary te odznaczały się prawidłową emocjonalnością, a kobiety z tej grupy cechowało mniejsze poczucie bezradności niż osoby nie stosujące NPR (Klann in. 1988). W innych badaniach niemieckich okazało się, że użytkowniczki NPR są, bardziej niż inne, odpowiedzialne, niezależne i zaangażowane społecznie (Raith i in. 1997, s. 191).

Badania meksykańskie prowadzone na grupie 3060 kobiet wykazały istotne różnice między osobowością kobiet stosujących NPR i różne metody antykoncepcji. W porównaniu użytkownikami NPR, kobiety używające pigułek cechuje silniejsze obniżenie nastroju, częstsze objawy depresji; kobiety korzystające z zastrzyków hormonalnych wykazywały kompulsywne cechy osobowości, dla tego preferowały metodę, której efektywność nie zależy od nich samych, np. od zapomnienia; kobiety z założoną IUD przejawiały cechy fobiczne, stąd radziły sobie z intensywnym lękiem przed ciążą i dzieckiem oraz przed uszkadzającym zdrowotnie działaniem pigułki hormonalnej przez założenie niewidocznej i nieodczuwalnej blokady (Gonzalez Olgu i in. 1988).

Badania niektórych wymiarów osobowości, jakim jest obraz siebie i struktura potrzeb podjęła Wirgowska-Lender (1996). Podsumowując wyniki badań grupy 53 kobiet stosujących NPR oraz 46 kobiet stosujących antykoncepcję (otrzymane dzięki zastosowaniu Adjective Checked List Gougha), można stwierdzić, że w obrazie realnym (w ocenie „jaka jestem”) jedyna istotna statystycznie różnica między obu grupami kobiet polegała na tym, że osoby z grupy NPR mają mniejszą tendencję do zachowań teatralnych. Zdecydowane różnice między grupami badanych kobiet zaobserwowano w zakresie obrazu idealnego – użytkownicy NPR mają większą niż użytkownicy antykoncepcji potrzebę opiekowania się i troszczenia się o dobro innych, mniejsze pragnienie walki i uwolnienia się od norm społecznych, większe przywiązanie do wartości i tradycji, większe pragnienie współdziałania, silniejszą potrzebę podporządkowywania się dobru wspólnemu i przystosowania społecznego, a słabsze pragnienie przyjmowania postaw buntowniczości, oporu i wolności, większy wzgląd na dobro innych i dostosowania się do wartości akceptowanych przez otoczenie, mniejsze nasilenie postawy „krytycznego rodzica” w relacjach z innymi ludźmi, podporządkowanie się losowi, liczenie się z poczuciem winy, skłonność do skruchy, wyższą samokontrolę (spokój, niezawodna odpowiedzialność), silniejsze pragnienie „ciepłego” spojrzenia na siebie, co wiąże się z mniejszym wewnętrznym napięciem. Natomiast użytkownicy antykoncepcji charakteryzują się wyższą potrzebą agresji i wojowniczości, skłonnością do fizycznej walki, werbalnego pomniejszania wartości i krytykowania drugich, podatnością na rozdrażnienie i gniew, większą potrzebą autonomii, silniejszym pragnieniem walki o zmianę ładu społecznego.

 

dr Dorota Kornas Biela,
W: Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, „Naturalne Planowanie Rodziny, nr 2/2004, s. 5-6(3-8), www.zdrowarodzina.org


Podobne artykuły: